top of page

«Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği» olarak BİZ Kimiz?

      Derneğin Adı ve Merkezi

      Madde 1- Derneğin Adı: “Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği” dir. Kısaltması EKOBİD’dir.

      Derneğin merkezi Samsun’dur.      

      Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

     Madde 2-Dernek, ülkemizde bisikletin eğlence,  spor, sağlık ve gezi amacıyla kullanımını daha da yaygınlaştırırken, onun ekonomik, sağlıklı, verimli ve ekolojik(çevreci) bir ulaşım aracı olduğu konusunda bilinç ve farkındalık yaratmak, kamuoyu oluşturmak, kişisel ve kitlesel alışkanlık ve tavır değişikliği sağlamak, bu yöndeki mali politikaları destekleyip yönlendirmek ve sektörel gelişimine katkıda bulunmak, üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı artırmak, diğer kuruluş ve dernekler ile işbirliğini geliştirmek, ekolojik yaşam kültürünü geliştirmek ve organizasyonlar yapmak amacı ile kurulmuştur.  

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Bisikletin eğlence, spor ve gezi amacıyla kullanımını yaygınlaştırırken, sağlıklı, ekonomik verimli ve çevre dostu bir ulaşım aracı olarak tanınması ve kullanılması konusunda bilinç ve farkındalık yaratmak,

2-Bisikletin, birey ve toplum açısından yararlarını araştırarak kamuoyuyla paylaşmak,

3-Bisikletin kullanımıyla ilgili olarak bireysel ve kitlesel alışkanlık ve tavır değişikliği sağlamak için çalışmalarda bulunmak,

4-Bisikletin kent içi ve dışı kullanımını teşvik eden ulaşım ve finansman politikalarını destekleyip yönlendirmek; bu bağlamda kent içi bisiklet yollarının yapılması için çaba göstermek,

5-Bisikletin özellikle öğrenciler, çocuklar ve gençler tarafından benimsenip kullanılması için çeşitli organizasyonlar, yardım ve eğitim kampanyaları vb. düzenlemek,

6-Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

7-Bisikletin, kullanımı ve yararlarıyla ilgili olarak ilk ve orta öğretim kurumları ve üniversitelerle işbirliği yapmak, bilimsel araştırmalara katkıda bulunmak,

8-Bisikletin Türkiye’de spor ve gezi amacıyla kullanılabileceği rotaların belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak,

9-Bisiklet ve ekolojik yaşam konularının tarihsel, toplumsal, bireysel, bilimsel ve teknik açılardan araştırılıp incelenmesi vb. konularda uzmanların ve ilgililerin katılacağı toplantı, seminer, konferans, kurs, şenlik, ekolojik yaşam kampları, gezi, yarış, piknik vb. etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek,

10-Bisikletin, ekonomik ve ticari gelişimine katkıda bulunmak,

11-Bisikletin kullanım alanları ve yararlarıyla ilgili birikimini spor, sağlık, turizm gibi alanlarda etkinliklerde bulunan kişi ve kuruluşlarla paylaşmak, ortak organizasyonlar düzenlemek.

12-Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak, üyelerinin, dernek kuruluş amacına uygun olarak ülke yararına çalışma yapmalarını sağlamak,

13- Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek,

14-Dernek amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

15-Ekolojik yaşam kültürünü geliştirmek.

16-Toplumun her kesiminde (kadın, engelli, yaşlı) bisiklet kültürünün geliştirilmesi, uygun alt yapının sağlanması.

17-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

18-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

19-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

20-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

21-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

22-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

23-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

24-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

25-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

26-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

27-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

28-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

29-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

bottom of page